Prihlásenie cez sociálne siete

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 z.Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je slovenská obchodná inšpekcia http://www.Soi.Sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov. Soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom ministerstvom hospodárska sr (zoznam je dostupný na stránke http://www.Mhsr.Sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.


Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použIť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.Europa.Eu/consumers/odr/.